Διεθνείς Σπουδές

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: πλήρης μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 5
Τέλη Φοίτησης: 4.080 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 3750/31.08.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

• Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση: Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία
• Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση: Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Διεθνών Σπουδών
Πολιτικών Επιστημών
Κοινωνικών Επιστημών
Νομικής
Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-παϊκών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέ-δου στις Διεθνείς Σπουδές, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στην Επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων και σοβαρές ακαδημα-ϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.

Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι οι εξής:

• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
• Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσε-ων
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
• Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων
• Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιο-δρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΕΣΠΑ