Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 4.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ3601/24-08-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

α) Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων (International Business Economics)
β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά (European Law & Economics)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (2 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (4 εξάμηνα)
Επικοινωνία
210 8203 642, -697
inteu@aueb.gr

Περιγραφή

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (MSc in International and European Economic Studies), με τις
εξής εξειδικεύσεις:
α) Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων (International Business Economics)
β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά (European Law και Economics)
2. Η ειδίκευση αναγράφεται μόνο στην αναλυτική βαθμολογία και στο Παράρτημα Διπλώματος των φοιτητών που την έχουν παρακολουθήσει και όχι στο πτυχίο τους.
3. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
α) Nα εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει υψηλού κύρους στελέχη επιστημονικά άρτια καταρτισμένα ώστε να αντιλαμβάνονται και να επιλύουν τα πολυδιάστατα ζητήματα και προβλήματα του σύγχρονου διεθνοποιημένου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
β) Να προσφέρει τη δυνατότητα σε σπουδαστές κυρίως με οικονομικό ή νομικό επιστημονικό υπόβαθρο να ενισχύσουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησής τους αποκτώντας την αναγκαία επιστημονική γνώση και τεχνική κατάρτιση για το σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
γ) Να αποκτήσουν οι φοιτητές εμπεριστατωμένη γνώση των οικονομικών και νομικών δυνάμεων που επηρεάζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και του διεθνούς οικονομικού/πολιτικού/θεσμικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η E.Ε.
δ) Να ενισχύσει την ικανότητα των σπουδαστών να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση και τις συνέργειες μεταξύ του διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος, των εθνικών οικονομικών πολιτικών και της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
ε) Να μεταδώσει στους σπουδαστές τους τρόπους με τους οποίους οι γνώσεις των οικονομικών με έμφαση στα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά σε συνδυασμό με μια διεπιστημονική κατάρτιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ανάλυσης και επίλυσης οικονομικών προβλημάτων τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο εθνικού οικονομικού σχεδιασμού.
στ) Να ενισχύσει και να τονώσει την ικανότητα των σπουδαστών να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία δημόσιων και διεθνών οργανισμών και εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων είτε ως οικονομικά στελέχη, είτε ως οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, είτε ως εξειδικευμένοι λειτουργοί.
ζ) Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται από το Π.Μ.Σ. ορίζεται στο άρθρο 2 της Πράξης Ίδρυσης του Προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει.

ΕΣΠΑ