Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Νομική
Τμήμα: Νομικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 900 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3647/τ.Β΄/27-8-2018, 1986/τ.Β΄/31-5-2019 2944/τ.Β΄/16-7-2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. Δίκαιο της Ευρωπαϊκης Ένωσης
  2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών
  3. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Νομικής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Γραμματεία Τομέα Διεθνών Σπουδών, Κτήριο Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Γραφείο 406, 4ος όροφος, TK 54124
Αρμόδια κα Παπάζη Αλεξάνδρα
Τηλ: 2310 996608
Email: alpapazi@law.auth.gr

Εξυπηρέτηση κοινού
καθημερινά, ώρες γραφείου, από την κα Αλ. Παπάζη, στο γραφείο 406 (4ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ)
και τηλεφωνικά στο τηλ.: 2310 996608

Περιγραφή

Τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ είναι:

α) Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,
γ) το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο,
δ) το Διεθνές Οικονομικό δίκαιο,
ε) το Συγκριτικό Δίκαιο,
στ) η Διπλωματική Ιστορία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στους τομείς των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη σύνδεση θεωρίας και πράξης και στις νεότερες εξελίξεις στους τομείς αυτούς σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ μπορεί να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μετά από αίτηση των υποψηφίων προς τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ η οποία υποβάλλεται το αργότερο την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Η ΣΕ αποφασίζει αιτιολογημένα το αργότερο την 30η Ιουνίου κάθε έτους, εκτιμώντας τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος.

ΕΣΠΑ