Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση

Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΔΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ κ ΠΕΡΙΦ.ΣΠΟΥΔ.
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

A. Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές,
Β. Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος,
Γ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής και αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας ή πτυχιούχοι αντίστοιχων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ