Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα:
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.600 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Γαλλική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 1789/11.05.2020
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. ««Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και οι απόφοιτοι πανεπιστημίων των παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ή Νηπιαγωγών ή Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ή Μεσογειακών Σπουδών ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ή Μετάφρασης και Διερμηνείας ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Προϋπόθεση η πιστοποιημένη γνώση της γαλλικής γλώσσας στο επίπεδο Γ (του Κ.Ε.Π.Α) ως 1ης γλώσσας καθώς και οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα επιπέδου Β1 και άνω ως 2ης γλώσσας.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Ο κύριος σκοπός του Μ.Π.Σ. είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς συνδυάζοντας γνώσεις, καινοτόμες πρακτικές και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να παρέχεται υψηλού επιπέδου κατάρτιση ακολουθώντας τις εξελίξεις που διέπουν το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Γαλλική.