Διδακτική και Τεχνολογίες Μάθησης των Φυσικών Επιστημών

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: Επιστημών Αγωγής
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 3001/22.07.2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, πτυχιούχοι
πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
και πτυχιούχοι ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει συνολικά πέντε (5) ακαδ. έτη. Αρχικά κατά τα ακαδ. έτη 2018-2020 θα λειτουργήσει πιλοτικά. Κατόπιν θα αξιολογηθεί το ΠΜΣ και θα αποφασισθεί είτε η συνέχιση τού Προγράμματος ως έχει
είτε η τροποποίησή του για τα επόμενα ακαδ. έτη.

Περιγραφή

Αντικείμενο του ΠΜΣ: Το ΠΜΣ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» έχει ως
αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την αξιοποίηση
της έρευνας και των νέων τεχνολογιών, όπως οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, στο ίδιο
πεδίο.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι α) η δημιουργία αποφοίτων
υψηλού επιπέδου οι οποίοι θα γνωρίζουν τις τελευταίες
εξελίξεις στο αντικείμενο της Διδακτικής των Φυσικών
Επιστημών, και θα έχουν εμπλουτίσει τις παιδαγωγικές
τους γνώσεις και δεξιότητες για μια αποτελεσματικότερη
διδασκαλία του αντικειμένου των Φυσικών Επιστημών
στην εκπαίδευση και θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να παράγουν πρωτότυπη έρευνα στο ανωτέρω πεδίο και για τη στελέχωση της Εκπαίδευσης με προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να
ανταποκριθεί στην αποστολή του, β) να προετοιμάσει
ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που
θα στελεχώσει μελλοντικά τα ΑΕΙ και θα προωθήσει την
έρευνα στην επιστημονική περιοχή της Διδακτικής των
Φυσικών Επιστημών, γ) να συμβάλει στον περιορισμό
της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες
χώρες.
Ά

ΕΣΠΑ