Δια βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση – Επιστήμες της Αγωγής

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Παιδαγωγική
Τμήμα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3358/τ.Β΄/10-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η έρευνα στον χώρο της εκπαιδευτικής καινοτομίας, της Δια Βίου Μάθησης και της Διοίκησης της Εκπαίδευσης με έμφαση στην ποιότητα και την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση, η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στην εκπαιδευτική καινοτομία, στη Δια Βίου Μάθηση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες ερευνητικές δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες και γενικότερα δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:

• Να διαθέτουν την σχετική αυτονομία, τη διοικητική επάρκεια και τις ηγετικές δεξιότητες που απαιτούνται από τα στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό πυλώνα για την εκπαιδευτική πολιτική ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.

• Να συμμετέχουν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα μιας κοινωνίας και ενός εκπαιδευτικού συστήματος, αφού η παροχή περισσότερων ευκαιριών για Δια βίου μάθηση, η σύνδεση με την αγορά εργασίας και η βελτίωση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

• Να διαχειρίζονται τις θεωρητικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να εντρυφήσουν στην περιοχή της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με απώτερο σκοπό να ενισχυθούν στα στάδια της ανάλυσης, σύνθεσης και υλοποίησης των νέων γνώσεων.

• Να αναπτυχθούν σε θέσεις στελεχών διοίκησης ποιότητας και καινοτομίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλους τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης,

• Να ασκούν αποτελεσματικά το έργο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.

• Να στελεχώσουν θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών Δια Βίου Μάθησης, εισαγωγής και ανάπτυξης εκπαιδευτικών καινοτομιών και εισαγωγής και προώθησης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

 

ΕΣΠΑ