Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πόλη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1864/24.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Διά Βίου Μάθηση (Master of Arts in Lifelong
Learning)
2. Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Special Education)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων TEΙ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ekpmet@uom.edu.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-891348

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επαγγελματική εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος καθώς και πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της «Διά Βίου Μάθησης» και της «Ειδικής Αγωγής». Ιδιαίτερα, σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων (ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών, στελεχών
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης), οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία της Διά βίου Μάθησης και της Ειδικής Αγωγής.