Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 198/01.02.2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πολυτεχνικών Σχολών, Φυσικοθεραπείας και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιόπολις, Μεζούρλο, 41500, Γραφείο 1ος όροφος (κτίριο Βιβλιοθήκης)

Ώρες επικοινωνίας: Τρίτη 11:00 – 13:00, Τετάρτη 11:00 – 13:00, Παρασκευή 11:00 – 13:00
Τηλέφωνο: 2410-685602 , 6986711941 Σπανός Μιχαήλ

mscdavp@gmail.com

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα»  έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας, όσον αφορά τη διαχείριση ασθενών, που παρουσιάζουν βαρεία νόσο ή βρίσκονται σε περίοδο αποκατάστασης μετά από βαρεία νόσο, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του, να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διαχείρισης βαρέως πάσχοντα, με σκοπό την  επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.  Η μεγάλη σημασία της Διαχείριση Βαρέως Πάσχοντα, αλλά και οι δυσκολίες που εμφανίζονται στη εφαρμογή των διαθέσιμων στρατηγικών αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων, καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία του ΠΜΣ, «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» .

ΕΣΠΑ