Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 1.800 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 3308/10.08.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Προτεραιότητα δίδεται σε
πτυχιούχους των τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της ημεδαπής,
καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Πανεπιστημιούπολη 1
Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω
Τηλ.: +30 2105385204 (Εσωτ: 5204)
Fax: +30 2105385254
Email: alis_master@uniwa.gr 

Υπεύθυνση Επικοινωνίας: Παρασκευή Τόδουλου

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση πληροφοριών στον ενιαίο ιστό των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων του ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι οργανισμοί αυτοί εντοπίζουν, οργανώνουν, διαθέτουν και αξιοποιούν το πληροφοριακό απόθεμα και αναπτύσσουν ανάλογες υπηρεσίες για το κοινό τους.
Σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για τον εντοπισμό,
την οργάνωση, την παροχή και διαχείριση πληροφοριών με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο
ψηφιακό περιβάλλον. Το ΠΜΣ εξελίσσει και διευρύνει γνώσεις που αποκτήθηκαν στο προπτυχιακό πρόγραμμα
και ενισχύει την κριτική αντιμετώπιση της πληροφορίας, την ανάπτυξη ερευνητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων στο πληροφοριακό γίγνεσθαι και την αξιοποίηση καλών πρακτικών στον ψηφιακό χώρο των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων.

ΕΣΠΑ