Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές / Master of Science in Space Science , Technologies and Applications

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Οικονομίας και Τεχνολογίας
Τμήμα: Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3181/2.8.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ