Διακυβέρνηση – Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Πολιτικών Επιστημών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3118./τ.Β΄/31-7-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
chadji@polsci.auth.gr
τηλ. 2310995270

Περιγραφή

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη» των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στη Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη των εθνικών και υπερεθνικών συστημάτων και ειδικότερα η ανάλυση της κατανομής αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο εσωτερικό σύστημα (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένη λειτουργία του κράτους), των επιδράσεων των ασκουμένων πολιτικών στους πολίτες, της διαμόρφωσης της εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των θεσμών.

Μέρος των σπουδών στοχεύει, μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης των φοιτητών, στην αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους υπό μελέτη θεσμούς και υποκείμενα.

Κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ