Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Πληροφορικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 1.830 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 3606/τ.Β'/27-9-2019 (Κανονισμός), 3605/τ.Β'/24-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Πληροφορικής
Πολυτεχνικών Σχολών
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Θετικών Επιστημών

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Ειρήνη Τρίκκα
eitrikka@csd.auth.gr 
τηλ. 2310998930  2310998310

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι οι διάφορες τεχνολογίες και θεμελιώσεις υλικού και λογισμικού που υιοθετούνται σε συστήματα που αξιοποιούν τη «διάδραση» για την υλοποίηση σύνθετων υπολογιστικών διεργασιών μέσα σε ένα περιβάλλον που μπορεί να συμπεριλαμβάνει τον άνθρωπο, αλλά και οντότητες με φυσική υπόσταση.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ένα σύνολο αντικειμένων, συνδυάζοντας την εμβάθυνση στις επιστημονικές θεμελιώσεις, στη συστηματική σχεδίαση των συστημάτων και στην άσκηση σε πρακτικό επίπεδο μέσα από την ενασχόληση με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδίασης, και τελικά να δημιουργήσει αποφοίτους υψηλά ειδικευμένους σε θέματα προηγμένων τεχνολογιών λογισμικού και υλικού υπολογισμού με έμφαση στα συστήματα διαδραστικών υπολογισμών.

Στο ΠΜΣ «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού» γίνονται δεκτοί για απόκτηση ΔΜΣ πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής (Informatics) ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών με ισχυρό υπόβαθρο στην Πληροφορική, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (π.χ. Φυσικής (Physics), Μαθηματικών (Mathematics), Χημείας (Chemistry) κ.λπ.) ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή συναφών τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,