Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Νομική
Τμήμα: Νομικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 900 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3679/τ.Β΄/29-8-2018, 3176/τ.Β΄/12-8-2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Νομικής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η επιστημονική εμβάθυνση στην μελέτη του Δημοσίου Δικαίου εν γένει, ήτοι του Συνταγματικού, του Διοικητικού, του Φορολογικού-Δημοσιονομικού Δικαίου καθώς και της Πολιτικής, της Διοικητικής Επιστήμης και της Συνταγματικής Ιστορίας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η απόκτηση από τους φοιτητές γνώσεων εις βάθος στο δημόσιο δίκαιο, η ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και η εξοικείωσή τους με την προφορική και γραπτή ανάπτυξη επιστημονικών κειμένων στο πεδίο αυτό.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ