Δημόσιο Δίκαιο-Δημόσιες Πολιτικές (Public Law-Public Policies)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Νομική Σχολή
Τμήμα: Νομική Σχολή (School of Law)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 1 έτος
Τέλη Φοίτησης: 1.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 3802 Β΄ 2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Φορολογικό Δίκαιο (Tax Law)
2. Δίκαιο του Περιβάλλοντος (Environmental Law)
3. Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας (Social Protection Law)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

1. Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι:
α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι., του οποίου ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017 και
β) έχουν πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική.

Με απόφαση της Σ.Ε., μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντικείμενα.
2. Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. της Νομικής Σχολής, απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε αξιολόγηση, γραπτή ή προφορική, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν βαθμό «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές με τη
δηλούμενη ειδίκευση γνωστικό αντικείμενο.
3. Τα εξεταστέα αντικείμενα και η μορφή της αξιολόγησης καθορίζονται ετησίως με απόφαση της Συνέλευσης, με εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουνίου κάθε έτους και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Περιγραφή των εξεταστέων αντικειμένων και της μορφής των εξετάσεων περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις γλώσσες της παραγράφου 1, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλει δήλωση σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται από μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, μετά τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων του άρθρου 8, επί νομικού κειμένου.
Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρίζεται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δημήτριος Αθανασόπουλοςdathanas[at]law.uoa[dot]gr 210368-8656

Άρτεμη Τσιάναatsiana[at]law.uoa[dot]gr 210368-8651

 

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

ΕΣΠΑ