Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2139/11.06.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

(α) Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ
(β) Υπηρεσίες Υγείας.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
(α) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας ·
(β) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων ·
(γ) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας ·
(δ) T. Ε. Ι. συναφών αντικειμένων.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης
Επικοινωνία
mph@med.uoc.gr
+30-2810-394615
+30-2810-394569

Περιγραφή

Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων για την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας με τη χρήση μεθοδολογιών, εργαλείων και αρχών από την Δημόσια Υγεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Απώτερος στόχοςη ανάπτυξη ηγετών που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία, την ΠΦΥ και τις υπηρεσίες υγείας στο πεδίο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διοίκησης

ΕΣΠΑ