Δημόσια Διοίκηση

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 4.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 4346/01.10.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η παρο-
χή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου
στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης σε
εν ενεργεία λειτουργούς του δημόσιου τομέα. Το πρό-
γραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην
ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Οργάνωσης και
Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχει-
ρήσεων. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη εξειδικευμένων
ανώτερων στελεχών, ικανών να προωθήσουν την ανα-
βάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
και της συνολικής εσωτερικής λειτουργίας, και να συμ-
βάλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου τομέα.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτη-
σης.
Αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η παρο-
χή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου
στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης σε
εν ενεργεία λειτουργούς του δημόσιου τομέα. Το πρό-
γραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην
ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Οργάνωσης και
Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχει-
ρήσεων. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη εξειδικευμένων
ανώτερων στελεχών, ικανών να προωθήσουν την ανα-
βάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
και της συνολικής εσωτερικής λειτουργίας, και να συμ-
βάλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου τομέα.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτη-
σης.

ΕΣΠΑ