Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 6.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 3529/τ’ Β/21-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

α) Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
β) Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Manage-ment)
γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών,
αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (2 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (4 εξάμηνα)
Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 6000 ευρώ (πλήρης), 7400 ευρώ (μερική)

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη
Λογιστική και Χρηματοοικονομική» «Master of Science
(M.Sc.) in Accounting and Finance» στοχεύειστηνπα-
ροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
στους βασικούς τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής.
Το πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά
πεδία:
α) Λογιστική
β) Ελεγκτική
γ) Χρηματοοικονομική
δ) Επενδύσεις
ε) Διαχείριση Κινδύνου