Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Πληροφορικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 1.800 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3879/22-10-2019 (Κανονισμός), 3339/τΒ΄/10-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Δίκτυα Επικοινωνιών
2. Ασφάλεια Συστημάτων

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Γίνονται δεκτοί:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής. Πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν ως μεταπτυχιακοί φοιτητές υπό τον όρο ότι σε διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική.

Θετικών Επιστημών
Πληροφορικής
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Πολυτεχνικών Σχολών

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Ειρήνη Τρίκκα

eitrikka@csd.auth.gr  2310998930
pms_info@csd.auth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων».

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής των Δικτύων Επικοινωνιών και της Ασφάλειας Συστημάτων, καθώς και η αναβάθμιση της έρευνας στις παραπάνω επιστημονικές περιοχές με παραγωγή αποφοίτων που θα μπορούν να καλύψουν με επιτυχία θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΕΣΠΑ