Δίκαιο και Πληροφορική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 4273/27.09.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πολυτεχνικών Σχολών
Θετικών Επιστημών
Νομικής
Πολιτικών Επιστημών
Κοινωνικών Επιστημών
Διεθνών Σπουδών
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικών Επιστημών
Λογιστικής
Χρηματοοικονομικής

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί κυρίως
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
συμπληρωματικά σε αυτές του Τμήματος Νομικής της
Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, είναι η μελέτη και η έρευνα αφ’
ενός του νομικού πλαισίου που διέπει την Πληροφορική
και τις εφαρμογές της, αφ’ ετέρου της Πληροφορικής ως
επιστήμης που συμβάλλει στην προαγωγή της νομικής
έρευνας και της νομικής πράξης στις ποικίλες εκφάνσεις
της.
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών
Σχολών, λοιπών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών
και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με τα
παραπάνω Τμήματα γνωστικού αντικειμένου, Τμημάτων
Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών,
Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών,
Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων, καθώς
και αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και
Αστυνομικών Σχολών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί
και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων
Σχολών, μετά από απόφαση της ΕΔΕ

ΕΣΠΑ