Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Ψυχολογίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 3333/τ. Β'/10.8.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
 • Ψυχολογίας
 • Φιλοσοφίας
 • Παιδαγωγικής
 • Φιλοσοφικής
 • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Θετικών Επιστημών
 • Χημείας
 • Βιολογίας
 • Φυσικής
 • Μαθηματικών
 • Πληροφορικής
 • Πολυτεχνικής Σχολής
 • Ιατρικής
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

info@psy.auth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» (Cognitive Psychology and Applications) είναι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση σε θέματα μελέτης των γνωστικών, μεταγνωστικών και θυμικών διεργασιών σε πολλά πλαίσια, όπως στην εκπαίδευση, στον χώρο των δικαστηρίων, της εργασίας και της καθημερινής ζωής. Επιπλέον, καλύπτει τη μελέτη των δυναμικών αλλαγών αυτών των διεργασιών κατά τη διά βίου ανάπτυξη και γήρανση, υγιή και παθολογική. Η έμφαση είναι τόσο στις γνωστικές διεργασίες χαμηλής και ανώτερης ιεραρχίας, όσο και στον γνωστικό έλεγχο, στο μεταγιγνώσκειν και στη Θεωρία του Νου. Επίσης, καλύπτονται θέματα μελέτης σχετικά με τις επιδράσεις του θυμικού, – δηλαδή των κινήτρων, των συναισθημάτων κι άλλων θυμικών παραγόντων, όπως η διάθεση – σε γνωστικά έργα. Οι ηλικιακές ομάδες που μελετώνται έχουν ένα εύρος που εκτείνεται από τη βρεφική ηλικία μέχρι το βαθύ γήρας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» (Cognitive Psychology and Applications) είναι προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Γνωστικής Ψυχολογίας και στους χώρους που βρίσκει εφαρμογές. Επιπλέον, στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές, ερευνητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Γνωστικής Ψυχολογίας. Αποβλέπει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Παιδαγωγικής κατεύθυνσης ή Τμημάτων που οδηγούν σε διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Μαθηματικού, Φυσικής, Βιολογίας, Πολυτεχνείου, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω, επιστημονικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ