Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική, Ιταλική
ΦΕΚ: 5371/30-11-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία
2. Μεταφρασεολογία – Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής της Γλώσσας και της Μεταφρασεολογίας – Μετάφρασης και η εκπαίδευση / κατάρτιση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
1. Η έρευνα στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών / πολιτισμών και η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής της Γλώσσας.
2. Η εκπαίδευση εξειδικευμένων μεταφραστών και η ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης στους τομείς της Μεταφρασεολογίας – Μετάφρασης με έμφαση στη μετάφραση κειμένων που ανήκουν στο χώρο της Λογοτεχνίας και των Επιστημών του Ανθρώπου, ως βάθρο της σκέψης και του πολιτισμού.
3. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσών / πολιτισμών, και της μετάφρασης ως πράξης.
4. Η προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση και στην έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.
5. Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαιδευτική πράξη άμεσα συναρτώμενης με την αρχή της γλωσσικής / πολιτισμικής πολυμορφίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ειδικεύσεις α) Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία και β) Μεταφρασεολογία – Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου, είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής.
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

ΕΣΠΑ