Γεωπληροφορική

Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή:
Τμήμα: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2819 τ. Β΄/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κάλυψη του επιστημονικού και τεχνολογικού κλάδου, που
ασχολείται με τη συστηματοποίηση της κατανόησης του
γεωγραφικού χώρου, καθώς και τη συλλογή, γεωαναφορά, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, παρουσίαση και
διαχείριση των στοιχείων του, με έμφαση σε ψηφιακές
μεθόδους, γεωχωρικές τεχνολογίες, γεωπληροφοριακά
συστήματα και τεχνολογίες γνώσης.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική εμβάθυνση διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή αποφοίτων
άλλων ΑΕΙ, αφενός στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία, χαρτογράφηση και απεικόνιση χωρικών
δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, και αφετέρου στην ανάλυση
και στο σχεδιασμό του χώρου και ανάπτυξη ποικίλλων
γεωεφαρμογών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και
τεχνολογιών αιχμής.