Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία -Εφαρμογές(ΜΑ in German Philology: Theory and Applications)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Department of German Language and Literature )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 1748 Β'2018 /3482 Β΄2018 (διόρθωση σφάλματος)
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Γερμανική Λογοτεχνία – Ελληνογερμανικές σχέσεις στη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και τις τέχνες (German Literature – Greek-German Interrelations in Literature, Culture and the Arts)
2. Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής (Interfaces between Linguistics and Didactics)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/