Γενετική του Ανθρώπου – Γενετική Συμβουλευτική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο πρόγραμμα μετά από αξιολόγηση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής απόφοιτοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (Life Sciences) Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ.
Υπότροφοι του ΙΚΥ εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο του ΠΜΣ καθ΄ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού και εκτός διαδικασιών επιλογής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής
Γραφείο Καθηγήτριας Ασπασίας Τσέζου

Τηλ #1: 2410 68 5593
Τηλ #2: 2413 50 2557
Email: pms-genetiki@med.uth.gr

Περιγραφή

Στόχοι του ΠΜΣ
Διδακτικοί στόχοι

  • Εφοδιασμός αποφοίτων με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στη Γενετική του Ανθρώπου
  • Γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών για τη μελέτη των γενετικών νοσημάτων.
  • Ικανότητα αξιολόγησης της συνεχούς ενημέρωσης από τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της συναφούς έρευνας κα εξέλιξης
  • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για στελέχωση Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας
  • Απόκτηση του απαιτούμενου επιστημονικού υπόβαθρου για να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους ως υποψήφιοι διδάκτορες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Κλινικοί στόχοι

  • Εισαγωγή στη διερεύνηση των σημερινών τεχνολογικών δυνατοτήτων σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και τη διάγνωση των γενετικών νοσημάτων.
  • Διεύρυνση επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων από διαφορετικούς κλάδους, ώστε να γίνει κατανοητή η ουσία των ερωτημάτων που θέτουν οι βιολογικές επιστήμες.

Κοινωνικοί στόχοι
Προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα μπορούν:

  • να κατανοούν τα νοσήματα που έχουν γενετική βάση, καθώς και τους πιθανούς τρόπους πρόληψής τους
  • να συμμετέχουν στους αρμόδιους φορείς πρόληψης γενετικών νοσημάτων, με την εφαρμογή κατάλληλων διαγνωστικών μεθόδων
  • να στελεχώσουν άρτια διαγνωστικά, ερευνητικά και ακαδημαΪκά κέντρα
ΕΣΠΑ