Βυζαντινή Φιλολογία

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Φιλολογίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3445Β/17-08-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Φιλολογίας

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της Βυζαντινής Φιλολογίας και Γραμματείας και η προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στα επιστημονικά πεδία του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.: α) Βυζαντινή Φιλολογία, β) Κριτική των Βυζαντινών κειμένων και Μεθοδολογία των κριτικών εκδόσεων, γ) Βοηθητικές Επιστήμες της Φιλολογίας.

Γενικότερα, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότερο δυνατό βαθμό για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους Βυζαντινολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας και που θα μπορεί να προχωρήσει σε σπουδές Γ’ Κύκλου και να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα, καθώς και στην ενίσχυση και διάδοση των βυζαντινών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ