Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη(Byzantine Musicology & Psaltic Art)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών(Department of Music Studies )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.100 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2643 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Βυζαντινή Μουσικολογία (Byzantine Musicology
2. Ψαλτική Τέχνη (Psaltic Art)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ