Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 7 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1658/11.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Βυζαντινή Φιλολογία,
2. Νεοελληνική Φιλολογία,

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι τίτλοι
των οποίων έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005
(ΦΕΚ 80/τ. Α’/1-4-2005).

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεία τουΤμήματος
τηλ. 2831077306, κ. Γιώργο Μοτάκη,
pgrad@phl.uoc.gr

Περιγραφή

Το πρόγραμμα επιμερίζεται στις ειδικεύσεις της Βυζαντινής Φιλολογίας και της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστήμης στις ειδικότητες της βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας και η διαμόρφωση ειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να απασχοληθούν σε ανώτερες θέσεις στην Εκπαίδευση ή σε άλλες θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά
Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ΕΣΠΑ