Βυζαντινές Σπουδες

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Βυζαντινή Ιστορία 2. Βυζαντινή Αρχαιολογία

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Οδηγεί σε σπουδές επιπέδου διδακτορικής διατριβής
Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (4 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (8 εξάμηνα)

Περιγραφή

Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής: Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις των Βυζαντινών σπουδών Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα Επαρκής κατάρτιση η οποία θα οδηγεί σε σπουδές επιπέδου διδακτορικής διατριβής

ΕΣΠΑ