Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 4.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 4783/24.12.2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής , Βιολογίας, Πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ  και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ: κ. Κακαβούλια Μαρία-Ανθή  τηλ. : 2310 999119, και ώρες 10:30 π.μ-12:30 μ.μ. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση koliakosbiochemistry@gmail.com

Ταχ. Διεύθ.: Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Παν/πολη
54124 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ είναι η μελέτη και η έρευνα της βιολογίας των Βλαστοκυττάρων στα πλαίσια της Αναπτυξιακής, Κυτταρικής, και Μοριακής Βιολογίας μέχρι τη διάπλαση του ανθρώπινου σώματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα και στις εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής στις ιατρικές ειδικότητες, τόσο στο θεωρητικό υπόβαθρο όσο και στις εφαρμογές στην κλινική πράξη. Με τον τρόπο αυτό συνδυάζονται σύγχρονοι τομείς της βιολογίας και ιατρικής επιστήμης με τομείς της χημείας (βιοϋλικά), της φαρμακολογίας, της βιοηθικής και της επιχειρηματικότητας.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή και η καλλιέργεια τόσο της γνώσης όσο και της έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά πεδία μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, καθώς συνεργάζονται ειδικότητες γιατρών, βιοχημικών, μοριακών βιολόγων, χημικών και βιοπληροφορικών. Το ΔΠΜΣ στοχεύει στον εφοδιασμό των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της βιολογίας των βλαστοκυττάρων και των εφαρμογών τους στα πλαίσια της Αναγεννητικής Ιατρικής, αποκτώντας εμπειρίες και δεξιότητες με απώτερο
στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας ερευνητικού και γενικότερα επιστημονικού έργου για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.