Βιο-ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Β΄2554/02-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Κτηνιατρικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Γεωπονίας, Γεωλογίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Μηχανικών, Πολυτεχνικών Σχολών, Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Διατροφολογίας, Αισθητικής-Κοσμητολογίας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) αρκεί η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία τους που θα εκπονηθεί στο ανωτέρω ΔΠΜΣ να έχει απόλυτη συνάφεια με το πτυχίο τους.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

<span id="page110R_mcid5" class="markedContent"><span dir="ltr" role="presentation">Τμήμα Βιοϊατρικών</span> <span dir="ltr" role="presentation">Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">(πρώην</span> <span dir="ltr" role="presentation">Τμήμα</span> <span dir="ltr" role="presentation">Τεχνολόγων</span> <span dir="ltr" role="presentation">Ιατρικών</span> <span dir="ltr" role="presentation">Εργαστηρίων</span> <span dir="ltr" role="presentation">του</span> <span dir="ltr" role="presentation">ΑΤΕΙ</span> <span dir="ltr" role="presentation">Θεσσαλονίκης)</span></span>

Σημειώσεις:

Νέα Προκήρυξη

Επικοινωνία
Όλες οι αιτήσεις και τα έγγραφα κατατίθενται ή αποστέλλονται συστημένα στη Δ/νση:
Γραμματεία ΔΠΜΣ, Δντής Καθηγητής Θεόδωρος Λιαλιάρης

E
ργ. Γενετικής, Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημιούπολη

6ο χλμ Αλεξ/πολης Μάκρης

Αλεξανδρούπολη 68100

Τηλ. 2551030522, 30544

Κιν. Καθηγητή Θ. Λιαλιάρη 6973385155
email: lialiari@med.duth.gr

Περιγραφή

Σκοπός επίσης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των εφαρμογών Βιο-ιατρικών και των μοριακών επιστημών και διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με την αγορά εργασίας. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων και εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους: α) Κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων, β) Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης και γ) Εκπαίδευση στην ερευνητική σκέψη και πρακτική στον τομέα της ανάπτυξης και εφαρμογής μοριακών τεχνικών. Τέλος, υψίστης σημασίας είναι η απόκτηση κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων, με απώτερο στόχο την ικανότητα επιτυχούς εκπόνησης
μιας υψηλού επιπέδου διδακτορικής διατριβής. Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν μέχρι σαράντα (50) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ).

ΕΣΠΑ