Βιομηχανική Φαρμακευτική (MSc in Industrial Pharmacy)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Τμήμα Φαρμακευτικής (Department of Pharmacy)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.700 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3280 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Βιομηχανική Φαρμακευτική» (MSc in
Industrial Pharmacy).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. Βιομηχανική Φαρμακευτική γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι απόφοιτοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση το βαθμό Πτυχίου, την πτυχιακή εργασία, την ύπαρξη επιπρόσθετων τίτλων σπουδών, την ύπαρξη δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή συνέδρια με κριτές, την παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο, την εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο και προφορική συνέντευξη. Για τους Έλληνες υποψήφιους απαιτείται τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός, απαιτείται επάρκεια Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1, εκτός εάν είναι απόφοιτος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, και επαρκής γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2).

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Βιομηχανική Φαρμακευτική είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, της Βιοφαρμακευτικής, της Φαρμακοκινητικής και της Διασφάλισης/Σχεδιασμού Ποιότητας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επιστήμονες που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε τμήματα παραγωγής, ελέγχου ποιότητας ή έρευνας και ανάπτυξης στη φαρμακευτική βιομηχανία ή που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στα επιστημονικά πεδία της Βιομηχανικής Φαρμακευτικής. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δεκαοκτώ μηνών, δηλαδή τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΕΣΠΑ