Βιολογία Συστημάτων

Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΙΟΤ.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2 εξάμηνα και μία θερινή περίοδος
Τέλη Φοίτησης: 1.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2405/25-06-2018, τ. Β΄
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Βιολογία Συστημάτων

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών των Σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών Περιβάλλοντος, Επιστημών των Υπολογιστών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντιστοίχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Καθηγητής Πολυδεύκης Χατζόπουλος
  2105294321, phat@aua.gr
 • Δρ. Aναστάσιος Αλατζάςς
  2105294329, aalatzas@aua.gr
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
  Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Ιερά Οδός 75
  118 55, Αθήνα

Περιγραφή

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων» είναι η υψηλού επιπέδου ειδίκευση πτυχιούχων σε θεματολογίες αιχμής της βιολογικής επιστήμης. Επιπλέον το ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων» στοχεύει στην εξοικείωση
των εκπαιδευομένων και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα α) τις ολιστικές (ομικές) προσεγγίσεις βιολογικών συστημάτων, β) τη μοντελοποίηση των δικτύων της ρύθμισης της ζωής σε γονιδιακό-πρωτεϊνικό-λειτουργικό επίπεδο, γ) τη βιοπληροφορική και τη χρήση της στη συνθετική βιολογία και τη βιοτεχνολογία.

Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδίκευση, η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα
συμβάλλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών καθώς και υποψηφίων διδακτόρων.

Η εκπαίδευση στα παραπάνω θεματικά πεδία της Βιολογίας Συστημάτων περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών επιστημονικών τεχνικών και μεθοδολογιών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποσοτική και ποιοτική τους επεξεργασία. Τέλος, επιδίωξη του είναι η συνθετική επεξεργασία βιολογικών δεδομένων μέσω βιοπληροφορικής, με στόχο την βαθύτερη και αρτιότερη γνώση επιμέρους βιολογικών διεργασιών και συστημάτων και
βιοτεχνολογικών εφαρμογών.

ΕΣΠΑ