Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Οδοντιατρικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 4.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3423/τ. Β΄/17-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Επιστημών Υγείας
Θετικών Επιστημών
Πολυτεχνικών Σχολών
Επιστήμης των Υλικών

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
basicdentalsciences@gmail.com
τηλ 2310999616

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή γνώσεων και η εκπαίδευση επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο των Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο πεδίο συγκερασμού των βασικών επιστημών (όπως Χημεία, Βιολογία κλπ) με τις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα με την Οδοντιατρική επιστήμη και τις εφαρμογές της. Η έρευνα στα αντικείμενα του προγράμματος στοχεύει στην παραγωγή καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη. ης ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί είναι: Πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Χημικών, Φυσικών, Βιολόγων κλπ), Πολυτεχνικών Σχολών (Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών της Επιστήμης των υλικών κλπ) και άλλων σχετικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Ανα- γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

ΕΣΠΑ