Αρχιτεκτονική Τοπίου

Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Ε.Φ.Π.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.900 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2261/15-06-2018, τ. Β΄
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου», αναγνωρισμένο από τον International Federation of Landscape Architects (IFLA)».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Δρ. Κατερίνα Μαρτίνη, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, τηλ.: 210 5294523, e-mail: pmsefp@aua.gr)

Περιγραφή

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στην τέχνη και επιστήμη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου σε σχέση και με την ορθολογική μελέτη και σχεδιασμό του Τοπίου, βασιζόμενο στις αρχές της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, που στοχεύουν στην αισθητική αναβάθμιση, την εξοικονόμηση των φυσικών και οικονομικών πόρων, την αειφορική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς Τοπίου.
Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα τα οποία συνθέτουν το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αρθρώνονται στις κατηγορίες Σχεδιασμός Τοπίου, Επιστήμες Τοπίου και Τεχνικές κατασκευής και σχεδίασης τοπίου, και είναι: Η ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής τοπίου, ο σχεδιασμός του τοπίου, ο σχεδιασμός του τοπίου με χρήση φυτικού υλικού, ο βιοκλιματικός
σχεδιασμός αστικών υπαίθριων χώρων, η αποκατάσταση του τοπίου, η κοινωνιολογική και πολιτισμική διάσταση της αρχιτεκτονικής τοπίου, η εκτίμηση του αστικού, περιαστικού, αγροτικού και φυσικού τοπίου, η αστική και περιαστική οικολογία, τα κατασκευαστικά έργα αρχιτεκτονικής τοπίου, η διαχείριση αστικού πρασίνου.

ΕΣΠΑ