Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός – Master in Architecture and Urban Design

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 5.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2916/19-7-2018 τ. Β’
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχιτεκτονική και Αστικό Σχεδιασμό» (Master in Architecture and Urban Design).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι σπουδές γίνονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό» (“Master in Architecture and Urban Design”).

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
Επικοινωνία

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική της διάσταση όσο και στην εφαρμοσμένη μορφή της στο σχεδιασμό κτηρίων και κτηριακών συνόλων, αστικού και περιαστικού δημόσιου χώρου και τμημάτων πόλεων καθώς και τοπίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της Αρχιτεκτονικής και του Αστικού Σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα τόσο στον ελληνικό όσο και το διεθνή χώρο.

ΕΣΠΑ