Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία 2. Προϊστορική Αρχαιολογία 3. Κλασική Αρχαιολογία

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 1. του Ν. 4485/2017.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (4 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (8 εξάμηνα)

ΕΣΠΑ