Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΌΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1657/11.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ιατρικής Παν. Κρήτης

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεία Μεταπτυχιακών σπουδών:κ. Βασίλης Τσώλης
τηλ: +30(2810)545133, fax: +30 (2810) 545164, email: tsolis@uoc.gr

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων
επιστημόνων στην ειδικότητα της Απομόνωσης και Σύνθεσης Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα. Το
Πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Σκοπός του Προγράμματος είναι
η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού) ειδικών στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων οι οποίοι
θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου και
ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού κλάδου
και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας.

ΕΣΠΑ