Αναπαραγωγική Αναγεννητική Ιατρική (MSc in Reproductive- Regenerative Medicine)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Εξ΄αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.300 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4156 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Η παρακολούθηση γίνεται μόνο εξ΄αποστάσεως

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/