Ανάπτυξη φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Φαρμακευτικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 4.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3984/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Μοριακή διαγνωστική και εξατομικευμένη ιατρική
2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Φαρμακευτικής
Χημείας
Χημικών Μηχανικών
Βιολογίας
Βιοχημείας
Βιοτεχνολογίας
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Κτηνιατρικής
Γεωπονίας

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
info@pharm.auth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φαρμακευτικής στο γνωστικό πεδίο της «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ».

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών στις ειδικότητες της Φαρμακολογίας, της Φαρμακογνωσίας και της ανάπτυξης Φαρμάκων, στην δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυχιούχους της Φαρμακευτικής αλλά και στον περιορισμό της διαρροής προς άλλες χώρες για σπουδές Δευτέρου κύκλου, των καλυτέρων πτυχιούχων Φαρμακευτικής. Ιδιαίτερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων ώστε να επεκτείνεται και να εμβαθύνεται το επιστημονικό υπόβαθρο στο πεδίο της Διαγνωστικής και της Θεραπευτικής, καθώς και της Ανάπτυξης φαρμάκων φυσικής προέλευσης. Οι απόφοιτοι αυτού του ΠΜΣ αποκτούν σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία ώστε να συμβάλλουν ενεργά σε θέματα φαρμάκων και υγείας στην κοινωνία, στη Φαρμακευτική Βιομηχανία, σε νοσοκομεία, κρατικούς φορείς υγείας, εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς φαρμάκων, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα

 

ΕΣΠΑ