Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 4824/30.10.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Δ.Μ.Δ.Ε.) στην “Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή” (Master in Human-Computer Interaction).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Σημειώσεις:
Contact

Email: hcimaster@upatras.gr

Master in HCI Secretariat
1st Floor, Department of Electrical and Computer Engineering,
School of Engineering,
Unversity of Patras,
Rio Patras 26504
Greece.

Περιγραφή

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών γνώσεων, αλλά και η παραγωγή νέας εφαρμοσμένης γνώσης, σε θέματα που αφορούν τη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογιών, δηλαδή τεχνολογιών που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους, καθώς και την μελέτη των φαινομένων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση των χρηστών με σύγχρονες τεχνολογίες. Ως προστιθέμενη αξία, οι απόφοιτοι σχολών Υπολογιστών και Πληροφορικής αλλά και απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών και άλλων πολυτεχνικών σχολών, με επαρκές υπόβαθρο στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών, θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμπληρώσουν την τεχνική/θετική τους κατάρτιση και θα τους καταστήσουν ολοκληρωμένους επαγγελματίες, ικανούς να σχεδιάσουν καινοτόμες τεχνολογίες διαδραστικού χαρακτήρα και να παρέχουν υπηρεσίες σχεδίασης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων σε φορείς έρευνας και ανάπτυξης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας ή διεθνώς.

ΕΣΠΑ