Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος 

Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα:
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Εξ' αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 3.250 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: 2029/Β/5-6-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος». Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 και επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

*πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367315

Ε-mail: asp@eap.gr

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στην ακουστική επιστήμη και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και πρακτικό – εφαρμοσμένο επίπεδο στον επιστημονικό τομέα του ακουστικού σχεδιασμού, εστιάζοντας τόσο σε θέματα τέχνης, όσο και τεχνολογίας του ήχου. Έμφαση δίνεται στη χρήση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, μέτρησης, ανάλυσης και επεξεργασίας ήχου με βάση την ψηφιακή τεχνολογία και τους υπολογιστές.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο της ηχητικής τεχνολογίας, της μηχανικής του ήχου, του ακουστικού σχεδιασμού κτηρίων, εγκαταστάσεων, καθώς και σε θέματα προστασίας από θόρυβο. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στην ανωτέρω γνωστική περιοχή, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ανάλογες εφαρμογές που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν.

ΕΣΠΑ