Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΤΕΦΑΑ
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Διά ζώσης, Εξ'αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Β΄4626/18-10-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον «Αθλητικό Τουρισμό, Οργάνωση Δρώμενων, Χορό» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
β) Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
γ) Σπουδές στο Χορό

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

  • Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
  • Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 8. του ν. 4485/2017.

Διαδικασία επιλογής φοιτητών : Αξιολόγηση των υποψηφίων με συνυπολογισμό κριτηρίων που μοριοδοτούνται

Συνεργαζόμενα τμήματα:

<header class="entry-header clearfix">
<h1 class="entry-title"><span style="font-size: 12pt;">Επικοινωνία</span></h1>

<hr class="title" />

</header>
<div class="microformats-container"></div>
<div class="entry-content">
<div class="entry-content">
<h4>Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΤΟΔΧ
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
69100 Κομοτηνή</h4>
<h4><strong>Email:</strong> <a href="mailto:tefaa_tourdance@phyed.duth.gr"><strong>tefaa_tourdance@phyed.duth.gr</strong></a>
Τηλ.: +30 2531 0 39665
<strong>Ώρες και ημέρες λειτουργίας  γραμματείας: 10:00 – 13:00, Δευτέρα – Παρασκευή</strong></h4>
</div>
</div>

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» είναι η παροχή νέας γνώσης και η εξειδικευμένη κατάρτιση των αποφοίτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να είναι ικανοί να δημιουργήσουν νέα θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη γνώση είτε μέσω της διεξαγωγής αυτοδύναμης έρευνας είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής στα γνωστικά αντικείμενα του Αθλητικού Τουρισμού, της Οργάνωσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Δρώμενων καθώς και του Χορού.
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή άλλων συναφών ειδικοτήτων άλλων τμημάτων ή/και σχολών, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα μέσω διεπιστημονικών μεθόδων προσέγγισης σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του Αθλητικού Τουρισμού, της Οργάνωσης
Πολιτιστικών και Αθλητικών Δρώμενων καθώς και του Χορού.

ΕΣΠΑ