Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα: Γεωπονίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3834/τ Β΄/ 6-9-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Γεωπονίας

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
msc-aeiforiki@agro.auth.gr
τηλ. +30 2310 995194

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η προαγωγή της Αειφόρου Γεωργικής Παραγωγής σε ένα περιβάλλον με συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι να παρέχει στους πτυχιούχους βασικές επιστημονικές αρχές, ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που τους καθιστούν ικανούς επιστήμονες για τη δημιουργία νέας γνώσης και δεξιοτήτων, η εφαρμογή των οποίων έχει άμεση επίδραση στον αειφορικό σχεδιασμό και στη διαχείριση των γεωργικών συστημάτων παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές: Γεωργία, Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος, Φυσιολογία-Οικοφυσιολογία, Λαχανοκομία, Δενδροκομία, Βιομετρία και Γεωργικό Πειραματισμό, Ζιζανιολογία και Μελισσοκομία. Επιπλέον σκοπός είναι να αποτρέψει απώλειες νέων και ικανών επιστημόνων στο εξωτερικό.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Γεωπονίας και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.