54 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στην Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

164 προβολές 12 Ιανουαρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

20 Ιανουαρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Επιστημονικό Αντικείμενο
Διεθνείς Σπουδές Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Υπηρεσιών Οικονομικές Επιστήμες

Η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη 54 ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 µηνών και όχι πέραν της 31/12/2021.

Οι θέσεις είναι:
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου – ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 11,
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου – ΠΕ Διοικητικού- Οικονοµικού 7,
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου – ΠΕ Διοικπτικού-Οικονομικούΐ 2,
Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω – ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 10,
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου – ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 6,
Κεντρική Υπηρεσία – ∆Ε ΔιοικητικούΛογιστικού 8.

Καθήκοντα
Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων εμπίπτουν στον τομέα της Διοικητικής Υποστήριξης και στον τομέα Διεθνούς Προστασίας και συνίστανται κυρίως στις εξής διαδικασίες:
α) την παραλαβή και καταγραφή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, τη λήψη και διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, την παροχή της απαραίτητης γραμματειακής υποστήριξης, τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, την τήρηση αρχείου, το χειρισμό των θεµάτων προσωπικού και
β) την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η οποία περιλαμβάνει διαρκή επαφή µε τους αιτούντες, τη διαχείριση αυτών των πληθυσμών, τη λήψη συνέντευξης, την εξέταση των κριτηρίων υπαγωγής των αιτούντων στο καθεστώς διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε το διεθνές προσφυγικό δίκαιο και τις κοινοτικές οδηγίες και τέλος τη λήψη της απόφασης επί αυτών σε α΄ ‘ βαθμό, όπως περιγράφεται στο νόµο 4375/2016.

Αίτηση Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου asylum.sox@migration.gov.gr είτε ταχυδρομικά, µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, Λ. Θηβών 1 96-1 98, Τ.Κ. 1 8233 – Αγ. Ιωάννης Ρέντης – Νίκαια και απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναμικού, µε την ένδειξη: «Για τη Σ0Χ1 Α/2020», (τηλ. επικοινωνίας: 213-2128114).

Λήξη: Επικοινωνία με τον Φορέα

 

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.