12 Θέσεις ΠΕ στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

185 προβολές 12 Ιανουαρίου 2021

12 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΚΑΙ ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Ε/2020 που αφορά στην πλήρωση έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.) και έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 9 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

Αναλυτικά, στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία θα προσληφθούν:

1 στέλεχος στη Διαχείριση Ποιότητας,
1 στέλεχος για την Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας,
1 στέλεχος Εσωτερικής Κλινικής Αξιολόγησης,
2 για την Αξιολόγηση Τεχνικών φακέλων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και
1 στέλεχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στην Ελληνική Στατιστική Αρχή θα προσληφθούν:
2 άτομα για τις Οικονοµικές Στατιστικές Εμπορίου και Υπηρεσιών,
2 για τις Στατιστικές Πληθυσμού και Ανάλυση Δεδομένων,
1 στη Στατιστική Μεθοδολογία και
1 στέλεχος Πληροφορικής.

Για τη θέση Πληροφορικής θα ζητηθούν εµπειρία σε φορείς του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ή του Συστήματος Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και εµπειρία στην ανάπτυξη και σχεδιασµό εφαρμογών σε βάσεις δεδομένων (Oracle, MS-SQL Server), στην ανάπτυξη εφαρμογών Internet/Intranet µε τεχνολογίες Net ή/ και Javascript, στον προγραμματισμό (Oracle PLVSQL), διαχείριση συστημάτων Unix, Linux, Windows και διαχείριση δικτύων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2021

Περισσότερες Πληροφορίες

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.