10 ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον Δήμο Αγίας Παρασκευής

40 προβολές 14 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

30 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Επιστημονικό Αντικείμενο
Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός ∆ήµου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 10 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 µηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν απλή αίτηση, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός ∆ήµου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής, Τέρµα Νότου, Τ.Κ. 153 42 Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2106002223).

Λήξη: επικοινωνία με τον φορέα

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.