1 ερευνητική θέση στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

59 προβολές 04 Σεπτεμβρίου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

21 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Θετικές Επιστήμες Μαθηματικό Πληροφορική Φυσική

Ερευνητική θέση σχετικά με εφαρμογές οικονομίας διαμοιρασμού και διαμοιραζόμενες δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες

Διαθέτουμε μια ερευνητική θέση πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιo του ερευνητικού έργου (CRESCENDO – https://mm.aueb.gr/crescendo) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (http://www.elidek.gr/en/homepage/). Η απασχόληση στο έργο θα είναι για έναν χρόνο, με ημερομηνία εκκίνησης εντός του διαστήματος Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020. Ο ερευνητής/ερευνήτρια θα εργαστεί σε έναν ή περισσότερους από τρεις τομείς, που σε σειρά προτεραιότητας είναι:

 • Πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy), με έμφαση σε εφαρμογές μεταφοράς, π.χ., πλατφόρμες διαμοιρασμού αυτοκινήτων και έξυπνες πλατφόρμες στάθμευσης
 • Διαμοιραζόμενες υποδομές δικτύου
 • Συμμετοχική ανίχνευση (participatory sensing)

Η θέση απευθύνεται σε:

 • Κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών/Πληροφορικής, Μαθηματικών ή άλλου Τμήματος συναφούς αντικειμένου.
 • Υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες, οι οποίοι μπορεί να θέλουν να εργαστούν σε έναν από τους τρεις τομείς είτε ως μέρος της διδακτορικής τους εργασίας ή ακόμη και ανεξάρτητα από αυτήν.
 • Μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες με προηγούμενη εμπειρία ή/και ενδιαφέρον για έναν ή περισσότερους από τους τρεις τομείς.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας και στοιχειώδη εξοικείωση με την συγγραφή επιστημονικών/τεχνικών κειμένων. Προηγούμενη εμπειρία με μαθηματικά πακέτα λογισμικού όπως MATLAB και αναλυτικές δεξιότητες σε οποιονδήποτε από τους τομείς της θεωρίας ουρών, θεωρίας παιγνίων, βελτιστοποίησης, αλγορίθμων θα αξιολογούνται θετικά. Εξίσου ευπρόσδεκτη είναι η εμπειρία με την εξόρυξη και την ανάλυση δεδομένων.

Η έρευνα θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων και Πολυμέσων (https://mm.aueb.gr) του Τμήματος Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο στεγάζει μια από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες ομάδες στην Ελλάδα στον τομέα των δικτύων υπολογιστών. Η μηνιαία αμοιβή θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΙΔΕΚ για αυτά τα έργα, στις οποίες υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη του φόρου προστιθέμενης αξίας και των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών από την πλευρά του εργοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα εκφράζει το ενδιαφέρον τους και θα απευθύνει τις ερωτήσεις τους στον Δρ. Μερκούρη Καραλιόπουλο (mkaralio@aueb.gr) με θέμα “Θέση έργου CRESCENDO 2020” και συνημμένο βιογραφικό σημείωμα, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2020.

 

 

 

Research position on shared economy platforms and crowdsourced network infrastructures and services

We have one open full-time research position in the context of a Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI – http://www.elidek.gr/en/homepage/) grant (CRESCENDO project – https://mm.aueb.gr/crescendo/). The starting date for the appointment will be anytime in the interval October-December 2019 and its duration will be one year. The hired researcher will work in one or more of three thematic areas, which in order of priority are:

 • Sharing economy platforms, with emphasis on transportation applications, e.g., ride-sharing and smart parking platforms
 • Shared network infrastructures
 • Participatory sensing and mobile crowdsensing

Eligible for the positions are:

 • Holders of an MSc degree in the field of Electrical and Computer Engineering, Informatics/Computer Science, Mathematics, or other related subject
 • Current PhD students, who might want to work in one of the three areas as part of, or even independently of, their PhD work
 • Young postdoctoral researchers with prior expertise and/or interest in one or more of the three areas

Applicants should have proficient knowledge of the English language and good technical writing and communication skills. Prior experience with mathematic software packages such as MATLAB and analytical skills in any of the areas of queuing theory, game theory, optimization, algorithms will be assessed positively. Equally welcome is possible experience with data mining and analysis of large datasets.

The researcher will join the Mobile and Multimedia Lab (https://mm.aueb.gr) of the Department of Informatics, in the Athens University of Economics and Business (AUEB). The Lab is housed in the new building of AUEB, possesses excellent computational resources, and hosts one of the largest and strongest teams across Greece in the area of computer networking. The monthly salary will be according to the provisions of HFRI for these grants, which make allowance for Value Added Tax and mandatory insurance expenses on the employer’s side.

Interested applicants should send an email expressing their interest and addressing their questions to Dr. Merkouris Karaliopoulos (mkaralio@aueb.gr) with subject line “CRESCENDO project positions” and an attached cv, by September 21st, 2020.

 

 

 

 

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.