Το ΕΛΙΑΜΕΠ ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει ερευνητές/-τριες για την προκήρυξη “Marie Skłodowska- Curie actions – Individual Fellowships” 2021

93 προβολές 11 Ιουνίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

25 Ιουνίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κοινωνικές Επιστήμες

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους/-ες ερευνητές/-τριες που επιθυμούν να υποβάλλουν υψηλής ποιότητας ερευνητική πρόταση για “Marie SkłodowskaCurie Individual Fellowship” 2021 στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνες τις προτάσεις που σχετίζονται άμεσα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και προτεραιότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ και έχουν την υποστήριξη τουλάχιστον ενός/μιας κύριου/-ας ερευνητή/-τριας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι ερευνητές/-τριες θα φιλοξενηθούν για διάστημα 12-24 μηνών στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας: Ο/Η υποψήφιος/-α:

  • πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (15 Σεπτεμβρίου 2021)
  • μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
  • πρέπει να μην έχει διαμείνει ή δραστηριοποιηθεί (εργασία, σπουδές, κλπ.) στην Ελλάδα για περισσότερο από 12 μήνες τα τελευταία 3 έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει μακροχρόνια εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα υποστήριξης της κινητικότητας ερευνητών/-τριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν φορέας υποδοχής σε 4 έργα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie, ενώ κατά το τρέχον έτος, φιλοξενεί το έργο “MINORLEGMOB– Assessing the agency of national minorities through court cases: mapping legal mobilization patterns in CEE”, με χρηματοδότηση από την προκήρυξη “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship” του έτους 2018.

Οι ερευνητές/-τριες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΕΛΙΑΜΕΠ για υποβολή πρότασης θα πρέπει να ελέγξουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να στείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος τους στο email development@eliamep.gr.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος πρέπει να είναι στα αγγλικά και να περιλαμβάνουν:

  • Σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης (2 σελίδες),
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες),
  • Σύντομη περιγραφή για το πως η ερευνητική πρόταση σχετίζεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΛΙΑΜΕΠ (μέχρι 1 σελίδα), και
  • Επιβεβαίωση ότι ο/η ερευνητής/-τρια συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

 

Προθεσμία υποβολής για αιτήσεις ενδιαφέροντος στο ΕΛΙΑΜΕΠ: 25 Ιουνίου 2021

Η επιλογή των ερευνητικών προτάσεων θα γίνει κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης των αιτήσεων και διαθεσιμότητας επίβλεψης από κύριο/-α ερευνητή/-τρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν αντίστοιχα για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων τους. Οι προτάσεις που θα επιλεχθούν θα ετοιμαστούν από τον ερευνητή/-τρια με την καθοδήγηση του/της επιβλέποντος Κύριου/-ας Ερευνητή/-τριας για υποβολή πριν την καταληκτική ημερομηνία (15 Σεπτεμβρίου 2021).

Περισσότερες Πληροφορίες

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.