ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.∆Ι.Π ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

34 προβολές 07 Ιανουαρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

31 Μαρτίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Διαύγεια

Επιστημονικό Αντικείμενο
Πληροφορική

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε συνέχεια της απόφασης της 12ης/7-1-2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ17Α/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2021 αίτηση μετάταξης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Άγιος Λουκάς, Καβάλα, Τ.Κ. 65404, e-mail: info@cs.ihu.gr, τηλ: 2510-462147) και να την κοινοποιήσουν (μόνο την αίτηση) στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 57001 Θέρμη, 2310-474563). Θα προτιμηθούν εκπαιδευτικοί των οποίων το ερευνητικό έργο εστιάζεται/εμπίπτει στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

Ασφάλεια Πληροφοριών
Βάσεις δεδομένων
∆ίκτυα Υπολογιστών
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
Εξόρυξη γνώσης
Επεξεργασία εικόνας και ήχου
Θεωρίες Μάθησης
Ηλεκτρονικά Συστήματα
Κατανεμημένα Συστήματα
Μαθηματικά
Μηχανική Μάθηση
Πληροφορική
Προγραμματισμό – Ανάπτυξη λογισμικού – Τεχνολογία λογισμικού
Ρομποτική
Τεχνητή Νοημοσύνη
Βαθιά Μάθηση
Ψηφιακή Εγκληματολογία

Αναλυτικά η Πρόσκληση

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.